Kadra

 mgr Kazimiera Wołowska - Prezes Ośrodka, protetyk słuchu


Magdalena Cycoń - Kierownik Ośrodka


Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek - rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej. Obecnie jest w trakcie robienia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 

W wolnych chwilach lubi korzystać z uroków natury - aktywnie, najlepiej na świeżym powietrzu. Sport- szczególnie pływanie
i siatkówka, muzyka czy dobra przygodowa książka to ulubione, choć nie jedyne sposoby na przyjemne  spędzenie wolnego czasu.

 

mgr Marta Dominiak

Logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie terapii dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami w komunikacji.

Przyjmuje pacjentów w poradni logopedycznej i rozwojowej, gdzie w pełni może wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas licznych szkoleń m.in. z zakresu: Pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo; Wczesnej interwencji, diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; Wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo-Moralesa i integracji sensomotorycznej, Profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji ustno-twarzowych z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej oraz Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

mgr Małgorzata Jacewicz

Logopeda z 10. letnim stażem pracy. W 2001 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie.

Z Ośrodkiem współpracuje od 2002 r. Swoje zainteresowania rozwijała poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych oraz szkoleniach, takich jak: Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe "Kształtowanie prawidłowej emisji głosu"; Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego; Kurs Psychosymulacji a także Kurs w zakresie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

mgr Joanna Tokarczyk

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego- specjalizacja kliniczna. Obszar zainteresowań tematyką psychoterapii dzieci, diagnozą psychologiczną oraz terapią ręki, a także zdobyte kompetencje zawodowe zaowocwały w 2011 roku podjęciem współpracy z Ośrodkiem. Pani Asia obecnie prowadzi zajęcia w poradni rozwojowej oraz słuchu i mowy. Wiedzę, którą wykorzystuje podczas zajęć, rozwinęła poprzez udział w kursach kształtujących umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także kwalifikacje zdobyte w trakcie odbytych szkoleń, takich jak: Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Terapia ręki czy Psychoterapia Psychodynamiczna, przynoszą bardzo dobre efekty pracy, a także wiele satysfakcji z osiągniętych postępów zarówno pacjentom jak i jej samej.

mgr Beata Prokudwicz


Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna - rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Podczas zajęć korzysta z umiejętności zdobytych w trakcie wielu specjalistycznych kursów, takich jak: Kurs doskonalący- Metoda Dobrego Startu; Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia; Kurs języka migowego I stopnia; Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie; Dysleksja rozwojowa - cz.V. Terapia młodzieży. Doskonałym uzupełnieniem wiedzy pani Beaty są liczne szkolenia, w których brała udział, a oto niektóre z nich: Leczenie zespołowe i rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadą rozszczepienia wargi i podniebienia; Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem; Terapia behawioralna dzieci autystycznch; Metoda alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej, system znakowo-obrazkowy; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji i integracji sensorycznej; wstępna diagnoza dysleksji rozwojowej; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Na co dzień zajmuje się diagnozą zaburzeń mowy; terapią wad wymowy: sygmatyzm, rotacyzm,kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, dyslalia wieloraka, mutyzm, afazja; pracą z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy; terapią dziecka ze schorzeniami słuchu oraz profilaktyką zaburzeń mowy.

 

mgr Magdalena Mikanowicz

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach logopedia i neurologopedia.

Z Ośrodkiem współpracuje od 2003 roku, prowadzi zajęcia w poradniach: logopedycznej, słuchu i mowy oraz rozwojowej. W trakcie pracy z pacjentami wykorzystuje umiejętności zdobyte podczas szkoleń, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem przynosi bardzo dobre efekty. Kursy w jakich brała udział: Zastosowanie "Metody 18 struktur wyrazowych" w reedukacji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; Kurs psychosymulacji; Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalne w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa; Profilaktyka logopedyczna; Arteterapia.

mgr Anna Świderska

Magister psychologii, nauczyciel mianowany, kordynator programu "Dźwięki Marzeń" Fundacji Orange. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza specjalizacja psychologia kliniczna.

Z Ośrodkiem współpracuje od 2006 roku. Z jej pomocy korzystać mogą pacjenci należący do poradni rozwojowej oraz poradni słuchu i mowy. Pani Ania w czasie pracy bazuje na umiejętnościach zdobytych w trakcie udziału w różnorodnych szkoleniach, m.in.: "Terapia holistyczna w ujeciu Gestalt"; "Metoda Ruchu Rozwijającego - Weroniki Sherborne"; Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka czy Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. Wieloletnia praktyka zawodowa i umiejętności zdobyte podczas kursów pozwalają na osiąganie jak najlepszych efektów terapii.

mgr Magdalena Kędzior

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Terapeutka Programu "Dźwięki Marzeń" Fundacji Orange.

Pracę w Ośrodku rozpoczęła w 2009 roku, jest specjalistą poradni rozwojowej oaz słuchu i mowy. Podczas zajęć ma możliwość korzysta z umiejętności zdobytych podczas następujących szkoleń: Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z dysfunkcjami; Wykorzystanie elementów metody wero-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka zwadą słuchu; szkolenie z zakresu Arteterapii (Kolorowy świat dziecka z uszkodzonym słuchem); Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego.

 

mgr Donata Smolińska

 

 

Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, logopeda, surdopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki - terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuje umiejętności
i wiedzę zdobytą podczas licznych kursów: Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia; „Trzystopniowy kurs z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami  pokrewnymi opartej o teorię uczenia się"; Dysleksja rozwojowa „Diagnoza i terapia  pedagogiczna uczniów klas starszych, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum”.

 

Doświadczenie zawodowe uzupełnione o wiedzę z zakresu: „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju  Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji  neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej”;  „Programu mowy dla dzieci
z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”; „Diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”; „Metod i form stymulacji sensorycznej rewalidacji osób upośledzonych umysłowo”; „Globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci
z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”; „Umiejętności postępowania z uczniem trudnym i niedostosowanym”; „Form i metod pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii”.

 

Pani Donata współpracuje z Ośrodkiem w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pracuje z dziećmi uczęszczającymi
do poradni wieku rozwojowego i logopedycznej.

 

mgr Monika Miś


Logopeda dyplomowany, pedagog terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Ogólna oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunek-Logopedia z Terapią Pedagogiczną. Z Ośrodkiem związana jest od 2009 roku. Jest specjalistą przyjmującym pacjentów należących do poradni logopedycznej. Odbyła szkolenie z zakresu Diagnozy i terapii zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.

 

mgr Radosław Pawelczyk

 

Magister fizjoterapii, absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Hipoterapeuta, Instruktor pływania osób niepełnosprawnych. Pan Radek ukończył wiele specjalistycznych kursów , warsztatów i szkoleń fizjoterapeutycznych z zakresu PNF, Kinesiology-Taping i ortopedii dziecięcej. 

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz umiejętność wnikliwej obserwacji postępów prowadzonej terapii, pozwalają na osiąganie możliwie najlepszych rezultatów. Zajęcia prowadzone przez Pana Radosława bogate są w różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb pacjenta. Fizjoterapia ma charakter funkcjonalny, oznacza to że ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć mają na celu usprawnienie umiejętności ruchowych małego pacjenta, co ma przełożenie na prawidłowe funkcjonowanie dziecka także w warunkach domowych.

 

Pan Radosław Pawelczyk chętnie podejmuje pracę z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia neurologicznego oraz dziećmi po przebytych zabiegach operacyjnych, urazach oraz z wadami postawy.

 

Fantastyczne podejście do małych pacjentów w połączeniu z pasją wkładaną w pracę na każdych zajęciach są najważniejszymi, choć nie jedynymi, atutami terapii prowadzonej przez Pana Radka.

 

Anna Skomorowska - pracownik administracyjny

Anna Skomorowska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Administracja Publiczna. Pracę w Ośrodku rozpoczęła w 1989 roku i jest osobą z najdłuższym stażem pracy w jednostce. W tym czasie nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu szkoleniach i kursach, m.in. z zakresu: badania słuchu - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; badań elektrofizjologicznych narządu słuchu - Akademia Medyczna w Warszawie; badań audiometrycznych- Klinika Foniatrii i Audiologii. Pani Ania jest osobą niezwykle pogodną i komunikatywną. W wolnych chwilach lubi spędzać czas w sposób aktywny, najchętniej na świeżym powietrzu.

 

mgr Małgorzata Młodnicka

Logopeda, specjalista emisji i higieny głosu, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta programu "Dźwięki marzeń". Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale humanistycznym, kierunek - Logopedia z emisją i higieną głosu. Pani Małgosia jest specjalistą przyjmującym w poradni słuchu i mowy, logopedycznej oraz rozwojowej.

Barbara Walczyna - pielęgniarka

Pani Basia współpracuje z lekarzem audiologiem-foniatrą dr Jackiem Kraśnym. Jej zadaniem jest przeprowadzanie badań (ABR, tympanometria, otoemisja, badanie tonalne) i kompleksowe przygotowywanie pacjentów do konsultacji ze specjalistą.

Szczególną cechą Pani Basi jest wyjątkowe podejście do małych pacjentów. Każde dziecko wychodzi od niej z roześmianą buzią. Jej ciepły stosunek do pacjentów i miłe usposobienie sprawiają, że nawet najmniejsze dzieci pozwalają wykonać sobie badanie słuchu. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych Wink

Także dojrzali pacjenci mogą liczyć na zrozumienie i cierpliwe podejście do każdego problemu związanego z ich niedosłuchem.