Poradnia słuchu i mowy

Sprawny słuch jest niezbędnym warunkiem opanowania mowy przez dziecko. Wielką radością dla każdego rodzica są pierwsze słowa pociechy. Rozmowy z nim są podstawą budowania więzi rodzinnych. Świat bogaty w różne dźwięki jest dla dziecka źródłem informacji o otoczeniu, punktem wyjścia do kształtowania mowy.

Uszkodzenie narządu słuchu powoduje zaburzenia słuchu i zakłóca prawidłowy rozwój poznawczy, emocjonalny, językowy
i społeczny. Dziecko z wadą słuchu wymaga zatem specjalnej opieki, którą należy podjąć już we wczesnym okresie rozwoju malucha. Rodzice w ścisłej współpracy ze specjalistami powinni zadbać o odpowiednią terapię małego pacjenta. Może mieć to bardzo duży wpływ na poprawę jakości życia w przyszłym, dorosłym życiu.

Aby dziecko zostało zakwalifikowane do poradni słuchu i mowy musi zostać u niego stwierdzony niedosłuch. W pierwszej kolejności należy zapisać się na badanie, dzięki czemu lekarz audiolog będzie mógł zapoznać się z rodzajem i głębokością niedosłuchu dziecka. W przypadku stwierdzenia przez niego konieczności podjęcia terapii, pacjent zostaje skierowany do odpowiednich specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy lub neurologopedy. Przebieg terapii i czas jej trwania jest dostosowany do indywidualnych, specyficznych potrzeb każdego malucha.